Ilolla julkaisemme naisten terveys- sivuston yhteistyökumppanit.

Olemme saaneet joukkoomme oululaisen perheyrityksen Pedihealth Oy:n, joka toimittaa hoitotyön tuotteita ja välineitä yrityksille sekä yksityisille kuluttajille.

Pe­di­health syn­tyi tar­pee­seen

Puut­teel­li­set työ­vä­li­neet. Tä­hän ha­vah­tui las­ten­lää­kä­ri Sep­po Si­mi­lä ja päät­ti teh­dä asial­le jo­tain. Vuon­na 1986 syn­tyi Pe­di­health, tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää tuot­tei­ta, joil­le oli hoi­to­työs­sä sel­keä tar­ve. En­sim­mäi­si­nä tuot­tei­na tuo­tiin mark­ki­noil­le Co­xa-las­ta syn­nyn­näi­sen lonk­ka­vian hoi­toon, Pe­di-Sco­lio­me­ter sko­lioo­sin seu­lon­taan, yö­kas­te­lu­la­ka­nat se­kä Mo­Su­Te, mo­to­ri­sen suo­riu­tu­mi­sen tes­ti.

Yri­tyk­sen it­se ke­hit­tä­mien tuot­tei­den li­säk­si aloi­tet­tiin usei­den tar­peel­li­sik­si koet­tu­jen ter­vey­den­huol­lon vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti. Vuo­des­ta 1996 läh­tien Pe­di­health on toi­mit­ta­nut tuot­tei­ta myös äi­tiys­pak­kauk­seen. Yri­tyk­sen vien­ti­mark­ki­nat avau­tui­vat vuon­na 2000. Verk­ko­kaup­pa on toi­mi­nut vuo­des­ta 2003 läh­tien.

Pe­di­healt­hin va­li­koi­maa on alus­ta al­kaen ra­ken­net­tu ai­dos­ti asiak­kai­den tar­pei­siin vas­ta­ten. Sään­nöl­li­nen yh­tey­den­pi­to on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den kuun­nel­la tar­koin kun­kin asiak­kaan toi­vei­ta.

Pyr­ki­mys hel­pot­taa asiak­kai­den työ­tä laa­duk­kail­la ja kus­tan­nus­te­hok­kail­la rat­kai­suil­la on tuo­nut Pe­di­healt­hil­le kii­tet­tä­vää pa­lau­tet­ta. Eri­no­mai­nen pal­ve­lu hy­vän tuo­te­va­li­koi­man li­säk­si on en­siar­voi­sen tär­keää. Sii­hen pa­nos­te­taan nyt ja jat­kos­sa.

Pe­di­health toi­mii asiak­kai­den­sa kump­pa­ni­na han­kin­ta­suun­nit­te­lus­ta toi­mi­tuk­siin ja huol­toon saak­ka. Laa­ja va­li­koi­ma laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta ja osaa­va, hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­va pal­ve­lu ovat Pe­di­healt­hin tun­nus­merk­ke­jä. Va­li­koi­mal­la on vä­liä – Pe­di­health on osaa­va kump­pa­ni myös teil­le.

https://kauppa.pedihealth.fi

Kiitos yhteistyöstä Pedihealth Oy!

Aito Otteella ja Oivakehossa olemme olleet erittäin tyytyväisiä tuotteiden laatuun, toimitukseen sekä palveluun. Kauttamme on asiakkaillemme mennyt mm. tens-laitteita kotikäyttöön tai synnytyskivun lievittämiseen vuokralaitteina, lantionpohjan fysioterapiaan harjoittelun välineitä ja äitiysfysioterapiassa käytettäviä laitteita. Jaamme myös samanlaisen arvopohjan asiakkaidemme palvelussa ja yrittäjyydessä. Tästä on ilo jatkaa naisten terveyttä edistäen oululaisin voimin!