Naisten terveys – sivusto yhteistyökumppanit

Ilolla julkaisemme naisten terveys- sivuston yhteistyökumppanit.

Olemme saaneet joukkoomme oululaisen perheyrityksen Pedihealth Oy:n, joka toimittaa hoitotyön tuotteita ja välineitä yrityksille sekä yksityisille kuluttajille.

Pe­di­health syn­tyi tar­pee­seen

Puut­teel­li­set työ­vä­li­neet. Tä­hän ha­vah­tui las­ten­lää­kä­ri Sep­po Si­mi­lä ja päät­ti teh­dä asial­le jo­tain. Vuon­na 1986 syn­tyi Pe­di­health, tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää tuot­tei­ta, joil­le oli hoi­to­työs­sä sel­keä tar­ve. En­sim­mäi­si­nä tuot­tei­na tuo­tiin mark­ki­noil­le Co­xa-las­ta syn­nyn­näi­sen lonk­ka­vian hoi­toon, Pe­di-Sco­lio­me­ter sko­lioo­sin seu­lon­taan, yö­kas­te­lu­la­ka­nat se­kä Mo­Su­Te, mo­to­ri­sen suo­riu­tu­mi­sen tes­ti.

Yri­tyk­sen it­se ke­hit­tä­mien tuot­tei­den li­säk­si aloi­tet­tiin usei­den tar­peel­li­sik­si koet­tu­jen ter­vey­den­huol­lon vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti. Vuo­des­ta 1996 läh­tien Pe­di­health on toi­mit­ta­nut tuot­tei­ta myös äi­tiys­pak­kauk­seen. Yri­tyk­sen vien­ti­mark­ki­nat avau­tui­vat vuon­na 2000. Verk­ko­kaup­pa on toi­mi­nut vuo­des­ta 2003 läh­tien.

Pe­di­healt­hin va­li­koi­maa on alus­ta al­kaen ra­ken­net­tu ai­dos­ti asiak­kai­den tar­pei­siin vas­ta­ten. Sään­nöl­li­nen yh­tey­den­pi­to on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den kuun­nel­la tar­koin kun­kin asiak­kaan toi­vei­ta.

Pyr­ki­mys hel­pot­taa asiak­kai­den työ­tä laa­duk­kail­la ja kus­tan­nus­te­hok­kail­la rat­kai­suil­la on tuo­nut Pe­di­healt­hil­le kii­tet­tä­vää pa­lau­tet­ta. Eri­no­mai­nen pal­ve­lu hy­vän tuo­te­va­li­koi­man li­säk­si on en­siar­voi­sen tär­keää. Sii­hen pa­nos­te­taan nyt ja jat­kos­sa.

Pe­di­health toi­mii asiak­kai­den­sa kump­pa­ni­na han­kin­ta­suun­nit­te­lus­ta toi­mi­tuk­siin ja huol­toon saak­ka. Laa­ja va­li­koi­ma laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta ja osaa­va, hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­va pal­ve­lu ovat Pe­di­healt­hin tun­nus­merk­ke­jä. Va­li­koi­mal­la on vä­liä – Pe­di­health on osaa­va kump­pa­ni myös teil­le.

https://kauppa.pedihealth.fi

Kiitos yhteistyöstä Pedihealth Oy!

Aito Otteella ja Oivakehossa olemme olleet erittäin tyytyväisiä tuotteiden laatuun, toimitukseen sekä palveluun. Kauttamme on asiakkaillemme mennyt mm. tens-laitteita kotikäyttöön tai synnytyskivun lievittämiseen vuokralaitteina, lantionpohjan fysioterapiaan harjoittelun välineitä ja äitiysfysioterapiassa käytettäviä laitteita. Jaamme myös samanlaisen arvopohjan asiakkaidemme palvelussa ja yrittäjyydessä. Tästä on ilo jatkaa naisten terveyttä edistäen oululaisin voimin!

Endometrioosi, vulvodynia ja liikunta

Endometrioosi tai vulvodynia oireineen voi aiheuttaa muutoksen liikuntatottumuksissa. 

Seuraa siis vointiasi, mihin aikaan kuukaudesta kaipaat rentouttavia lajeja, kuten jooga tai venyttely, pystytkö juoksemaan ja harrastamaan muita aktiivisia lajeja tai käymään kuntosalilla. Joillekin vesi sopii harjoitteluelementiksi parhaiten sen rentouttavan vaikutuksen vuoksi. 

Liikuntatottumuksien muuttaminen voi olla iso asia, jos endometrioosi diagnoosi tai endometrioosin oireet ovat sinulle täysin uusia tuntemuksia kehossasi. Anna siis itsellesi ja ajatuksillesi aikaa. 

Tärkeintä harjoittelussa on kuunnella kehoasi ja seurata vointia harjoittelusta jälkeisinä päivinä. Toisinaan keho kestää enemmän vahvistavia lajeja tai tärinää sisältäviä lajeja- joinakin kausina juoksua tai hölkkää ei pääsekään harrastamaan esim. tärinästä aiheutuvan kivun vuoksi. Oireet ovat usein vaihtelevia, ja voivat aluksi aiheuttaa turhautumista, kun ei oikein tiedä, mitä oma keho kestää. On kuin pitäisi joka hetki tutustua itseensä ja kehoonsa uudelleen. 

Joogassa kokeile varovaisesti venyttäviä asentoja tai asanoita jotka ovat sinulle täysin uusia tuttavuuksia: viivy asanoissa aluksi vain muutaman hengityksen ajan ja omien tuntemustesi mukaisesti pidennä kestoa. Vatsaan kohdistuvat venytykset voivat joillakin aiheuttaa tuntemuksia, jos vatsan/lantionpohjan seudulla on runsaasti kiinnikkeitä. Jos harjoittelu aiheuttaa sinulle voimakkaita kipuoireita tai emättimestä/peräsuolesta verenvuotoa, on tällöin vältettävä harjoittelua kokonaan. Vulvodyniassa valtaosa voi hyötyä lantionpohjaa rentouttavista asennoista, vatsalihasten ja ryhtiharjoittelusta. 

Vältä kuitenkin treenaamasta itseäsi kipeäksi – se aiheuttaa kipua ja jännitystä kehoosi, jolloin oireet voivat pahentua. Innostua kyllä saa kehoaan kuunnellen!

Verkkokaupastamme voit löytää sopivan harjoittelukokonaisuuden omalle kehollesi sekä mielellesi. <3 

Sopivasti treeniä toivottelee, endometrioosi fysioterapeutti Ulla Tapaninen